advertentie
maandag 08 oktober 2018 17:24

Leden adviesraad sociaal domein zijn boos op de gemeente en stappen allemaal op

Schiedam - De leden en de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Schiedam (ASDS) hebben collectief hun lidmaatschap van deze adviesraad met onmiddellijke ingang beëindigd. 'De wijze waarop de ASDS in de afgelopen periode is behandeld door het College van B&W heeft tot dit besluit geleid.' aldus de Adviesraad.

In een brief, gericht aan het College van B&W van Schiedam, worden de redenen voor hun besluit nader uiteengezet.

'In de Adviesraad waren door overlijden, verhuizing en wijziging van functies een aantal vacatures ontstaan. Na een zorgvuldige en in goed overleg met de Gemeente georganiseerde sollicitatieprocedure zijn door ons begin juli jl. een viertal nieuwe kandidaten ter benoeming in de ASDS voorgedragen. Toen wij een maand later navraag deden naar de voortgang van deze benoemingen werd ons meegedeeld, dat het College niet van plan was om tot benoeming over te gaan, omdat zij inmiddels voornemens waren de huidige Adviesraad af te schaffen en te vervangen door een Adviesraad nieuwe stijl. Over dat voornemen had het College tot dan toe op geen enkele wijze met onze Adviesraad overlegd, laat staan advies gevraagd.

In eerste instantie was het College ook in het geheel niet bereid ons daar over advies te vragen. Wij hebben het College laten weten niet in te kunnen stemmen met deze handelwijze en hen uitgenodigd om in een vergadering van de Adviesraad hun voornemen nader toe te komen lichten. Van die gelegenheid heeft het College bij monde van de wethouders Van Aaken en Bregman gebruik gemaakt, doch zij zijn er niet in geslaagd een sluitende, laat staan een acceptabele verklaring te geven voor hun handelwijze.

Daarop heeft de Adviesraad in september jl. haar werkzaamheden opgeschort en het College verzocht hun besluiten om niet over te gaan tot benoeming van de nieuw voorgedragen leden en om geen advies te vragen over hun voorgenomen wijziging van de Adviesraad te heroverwegen. Het College is ogenschijnlijk terug gekomen op hun weigering om advies te vragen, doch uit de toelichting op dat besluit blijkt dat dat niet als een serieus verzoek kan worden beschouwd.

Het College heeft volhard in haar weigering de voorgedragen nieuwe leden te benoemen. Alles samenvattend zijn wij tot de conclusie gekomen, dat de Adviesraad door het College niet langer serieus wordt genomen. Onder die omstandigheden heeft het voor ons geen zin om aan te blijven als leden resp. voorzitter van deze raad.'